Polititilatelse

For å bedrive handel med brukte gjenstander som for eksempel gull, kreves det at gullhandleren har tillatelse fra politiet. Dette kalles brukthandelbevilling. Vi sammenligner kun aktører som har brukthandelbevilling fra politiet.

Polititillatelse ved gullhandel

For å kunne bedrive handel med brukt gull kreves det at din gullkjøper innehar bevilling fra politiet for å bedrive slik virksomhet. Det kreves god vandel for å få slik bevilling. Politiet fører kontroll med brukthandelvirksomheten for å hindre omsetning av stjålet gods. Politiet kan nekte å utstede en bevilling, eller trekke en bevilling dersom politiet har grunn til å frykte misbruk.

Anmeld useriøse gullhandlere!

Uheldigvis er det mange aktører som driver handel med gull uten å inneha bevilling. Kontroller defor alltid på forhånd om din gullkjøper har brukthandelbevilling. Hvis du mistenker at aktøren driver virksomhet utenfor loven er det lurt å tipse politiet. 

Hent gullpriser